PROPORCIONS: Dos proporcions independents

PROPORCIONS: Observada respecte d'una de referència

PROPORCIONS: Mesures aparellades (repetides en un grup)

PROPORCIONS: Bioequivalència

PROPORCIONS: Estimació Poblacional

PROPORCIONS: Odds Ratio (Estudis de Casos-Controls)

PROPORCIONS: Risc Relatiu (Estudis de Cohort)

PROPORCIONS: Potència d'un contrast

PROPORCIONS: Dos proporcions independents per cluster

MITJANES: Dos mitjanes independents

MITJANES: Mitjanes aparellades (repetides en un grup)

MITJANES: Observada respecte d'una de referència

MITJANES: Mitjanes aparellades (repetides en dos grups)

MITJANES: Estimació Poblacional

MITJANES: Anàlisi de variança

MITJANES: Potència d'un contrast

MITJANES: Dues mitjanes independents per clústers

ALTRES: Anàlisi de la Supervivència (Prova Log-rank)

ALTRES: Coeficient de correlació

ALTRES: Kappa per resultat binari

ALTRES: Coeficient de correlació intraclasse

Risc Alfa
Tipus de contrast
Risc Beta
Nivell de confiança
Proporció en el Grup 1   
Proporció en el Grup 2   
Raó entre el número de subjectes del Grup 2 respecte del Grup 1   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Proporció de referència poblacional   
Diferència mínima a detectar   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Proporció amb l'esdeveniment pre-intervenció   
Proporció amb l'esdeveniment post-intervenció   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Proporció de referència   
Diferència mínima a detectar   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Població de referència   
Estimació de la proporció en la població   
Precisió de l'estimació pel nivell de confiança   
Taxa de substitució d'ítems   
Proporció de controls exposats al factor   
Odds Ratio mínima a detectar   
Raó entre el número de controls i de casos   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Taxa de malalts entre els no exposats   
Risc Relatiu mínim a detectar   
Raó entre el número de no exposats i exposats   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Proporció en el Grup 1   
Proporció en el Grup 2   
Grandària de la mostra del Grup 1   
Grandària de la mostra del Grup 2   
Quants clústers hi ha disponibles per grup?   
Proporció esperada en els no exposats   
Proporció esperada en els exposats   
Proporció de la variància entre clústers (ICC)   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Raó entre el número de subjectes del Grup 1 respecte al Grup 2   
Desviació estàndard comú   
Diferència mínima a detectar   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   

Desviació estàndard de les diferències   
Desviació estàndard de la primera mesura   
Desviació estàndard de la segona mesura   
Correlació entre mesures, Grup 1 respecte al Grup 2   
Diferència mínima a detectar   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Desviació estàndard comú   
Diferència mínima a detectar   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Desviació estàndard comú   
Diferència a detectar entre mitjanes   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Correlació entre la primera i la segona mesura   
Raó entre el número de subjectes del Grup 1 respecte al Grup 2   
Població de referència   
Estimació de la desviació estàndard   
Precisió de l'estimació pel nivell de confiança   
Taxa de substitució d'ítems   
Número de grups   
Desviació estàndard comú   
Diferència mínima a detectar entre dos grups   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Desviació estàndard comú   
Mitjana Grup 1   
Mitjana Grup 2   
Grandària de la mostra del Grup 1   
Grandària de la mostra del Grup 2   
Quants clústers hi ha disponibles per grup?   
Proporció de la variància entre clústers (ICC)   
Variància dins dels clústers   
Diferència de mitjanes entre exposats i no exposats   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Raó de grandaria mostral entre grups   
Incidència d'esdeveniments al 1r grup   
Incidència d'esdeveniments al 2n grup   
Hazard Ratio esperat   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Estimació del coeficient de correlació de Pearson   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
Proporció de resultats positius pel primer   
Proporción de positivos por el segundo evaluador   
Valor Kappa esperat   
Valor Kappa de la hipòtesis nula   
Proporció prevista de pèrdues de seguiment   
ICC esperada   
ICC hipòtesis nula   
Nombre d'avaluadors   
Taxa de substitució d'ítems