PROPORCIONS: Dos proporcions independents

PROPORCIONS: Observada respecte d'una de referència

PROPORCIONS: Mesures aparellades (repetides en un grup)

PROPORCIONS: Bioequivalència

PROPORCIONS: Estimació Poblacional

PROPORCIONS: Odds Ratio (Estudis de Casos-Controls)

PROPORCIONS: Risc Relatiu (Estudis de Cohort)

PROPORCIONS: Potència d'un contrast

PROPORCIONS: Dos proporcions independents per cluster

MITJANES: Dos mitjanes independents

MITJANES: Mitjanes aparellades (repetides en un grup)

MITJANES: Observada respecte d'una de referència

MITJANES: Mitjanes aparellades (repetides en dos grups)

MITJANES: Estimació Poblacional

MITJANES: Anàlisi de variança

MITJANES: Potència d'un contrast

ALTRES: Anàlisi de la Supervivència (Prova Log-rank)

ALTRES: Coeficient de correlació

ALTRES: Kappa per resultat binari

ALTRES: Coeficient de correlació intraclasse

Risc Alfa
Tipus de contrast
Risc Beta
Nivell de confiança
Proporció en el Grup 1 (Valors de 0 a 1)
Proporció en el Grup 2 (Valors de 0 a 1)
Raó entre el número de subjectes del Grup 2 respecte del Grup 1
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Proporció de referència poblacional (Valors de 0 a 1)
Diferència mínima a detectar (Valors > 0)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Proporció amb l'esdeveniment pre-intervenció (Valors de 0 a 1)
Proporció amb l'esdeveniment post-intervenció (Valors de 0 a 1)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Proporció de referència (Valors de 0 a 1)
Diferència mínima a detectar (Valors de 0 a 1)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Població de referència
Estimació de la proporció en la població (Valors de 0 a 1)
Precisió de l'estimació pel nivell de confiança (Valors de 0 a 1)
Taxa de substitució d'ítems (Valors de 0 a 1)
Proporció de controls exposats al factor (Valors de 0 a 1)
Odds Ratio mínima a detectar (Valors > 0)
Raó entre el número de controls i de casos
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Taxa de malalts entre els no exposats (Valors de 0 a 1)
Risc Relatiu mínim a detectar (Valors > 0)
Raó entre el número de no exposats i exposats
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Proporció en el Grup 1 (Valors de 0 a 1)
Proporció en el Grup 2 (Valors de 0 a 1)
Grandària de la mostra del Grup 1
Grandària de la mostra del Grup 2
Estimacio de participants per cluster
Diferència mínima a detectar (Valors > 0)
Prevalença de la població (Valors > 0)
Diferència mínima dins els clusters (Valors > 0)
Diferència mínima entre clusters (Valors > 0)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Raó entre el número de subjectes del Grup 1 respecte al Grup 2
Desviació estàndard comú (Valors > 0)
Diferència mínima a detectar (Valors > 0)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Per aquest c àlcul la desviació estàndard de les diferències és necessària, es sap?

Desviació estàndard de les diferències (Valors > 0)
Desviació estàndard de la primera mesura (Valors > 0)
Desviació estàndard de la segona mesura (Valors > 0)
Correlació entre mesures, Grup 1 respecte al Grup 2
Diferència mínima a detectar (Valors > 0)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment
Desviació estàndard comú (Valors > 0)
Diferència mínima a detectar (Valors > 0)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Desviació estàndard comú (Valors > 0)
Diferència a detectar entre mitjanes (Valors > 0)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Correlació entre la primera i la segona mesura
Raó entre el número de subjectes del Grup 1 respecte al Grup 2 (Valors > 0)
Població de referència
Estimació de la desviació estàndard (Valors > 0)
Precisió de l'estimació pel nivell de confiança (Valors de 0 a 1)
Taxa de substitució d'ítems (Valors de 0 a 1)
Número de grups
Desviació estàndard comú (Valors > 0)
Diferència mínima a detectar entre dos grups (Valors > 0)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Desviació estàndard comú (Valors > 0)
Mitjana Grup 1 (Valors > 0)
Mitjana Grup 2 (Valors > 0)
Grandària de la mostra del Grup 1
Grandària de la mostra del Grup 2
Raó de grandaria mostral entre grups (Valors > 0)
Incidència d'esdeveniments al 1r grup (%) (Valors de 0 a 1)
Incidència d'esdeveniments al 2n grup (%) (Valors de 0 a 1)
Hazard Ratio esperat (Valors > 0)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Estimació del coeficient de correlació de Pearson (Valors de 0 a 1)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
Proporció de resultats positius pel primer (Valors de 0 a 1)
Proporción de positivos por el segundo evaluador (Valors de 0 a 1)
Valor Kappa esperat (Valors de 0 a 1)
Valor Kappa de la hipòtesis nula (Valors de 0 a 1)
Proporció prevista de pèrdues de seguiment (Valors de 0 a 1)
ICC esperada (Valors de 0 a 1)
ICC hipòtesis nula (Valors de 0 a 1)
Nombre d'avaluadors
Taxa de substitució d'ítems (Valors de 0 a 1)